ประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 รางวัล โครงการประกวดออกแบบบัตรนักศึกษา

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 รางวัล
โครงการประกวดออกแบบบัตรนักศึกษา

 • นายณรงค์ศักดิ์ โสมอ่อง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • นายสุทธิพร เนียมประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นายอำพล พิมพิลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอให้นักศึกษารายชื่อดังกล่าว  มาพบในวันที่ 4 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ที่ อาคาร ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดต่อพี่แหวว

รายละเอียดโครงการประกวดออกแบบบัตรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กติกาการประกวด

ออกแบบบัตรในโปรแกรม illustrator(.ai) โดย ขนาดบัตร  8.5 X 5.4 cm.   เผื่อพื้นตัดขอบด้านละ 1.5 mm.   ขนาดรูปลงบัตร  1X1.25 นิ้ว

http://www.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2013/03/sample-size3.jpg  

 • ดาวน์โหลด Logo มทร.ธัญบุรี

http://www.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=33

 •  มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 •  ไม่มีการลอกเลียนลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 •  รายละเอียดที่ต้องการพิมพ์บนบัตร
 1. รหัสน.ศ.
 2. ชื่อ-สกุล
 3. คณะ
 4. วันที่ออกบัตร
 5. วันที่บัตรหมดอายุ
 6. บาร์โค้ด (รหัสบัตรประชาชน)
 7. เลขที่บัตรประชาชน
 8. ลายมือชื่อนักศึกษา
 9. หมู่โลหิต
 10. ลายเซ็นต์อธิการบดี
 11. รูปนักศึกษา

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • สื่อถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มีองค์ประกอบที่สวยงาม
 • ความคิดสร้างสรรค์

รางวัล

รางวัลที่ 1   1 รางวัล จำนวนเงิน  5,000 บาท

รางวัลที่ 2   1 รางวัล จำนวนเงิน 2,500 บาท

รางวัลที่ 3   1 รางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท

การส่งผลงาน

1. ส่งผลงานโดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 สี่สี จำนวน 3 แผ่น รายละเอียดที่พิมพ์  บัตรด้านหน้าและด้านหลังบัตร ตัวอย่าง >>>

2. ไฟล์ซีดีผลงานประกอบด้วยไฟล์ .AI ไฟล์.AI ที่ create outline แล้ว และไฟล์ .JPG  รวมเป็น 3 ไฟล์

3. ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1  (ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี)

4. ประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 รางวัล
โครงการประกวดออกแบบบัตรนักศึกษา

 • นายณรงค์ศักดิ์ โสมอ่อง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • นายสุทธิพร เนียมประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • นายอำพล พิมพิลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ลิขสิทธิ์

ผลงานการประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี