ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ เชิญชมศิลปนิพนธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมศิลปนิพนธ์ ผลงานการสร้างสรรค์และการอนุรักษ์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์-ดนตรี ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2556 โดยในวันที่ 8 ประกอบด้วยชุดการแสดง การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “ความทรงจำแห่งท้องทะเล” การสร้างสรรค์บทเพลง “พระคุณของแม่” สำหรับวงซิมโฟนิคแบนด์ และการขับร้องประสานเสียง การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ดนตรีประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ (บ๊ายโด๋ว) ธฤติมาตาอาศิรวาท การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุดนางลอย วิเคราะห์บทเพลงของนาวาโทอรุณ พาทยกุล การแสดงละครพันทาง เรื่องพระลอ ตอนลงสวน วาดฟ้อนออนซอนมัดหมี่ สองสมัยในลีลาหงส์ขาว Of Swan Dances

วันที่ 9 ประกอบด้วยชุดการแสดง การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนา การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อการรณรงค์และป้องกันการติดเกมคอมพิวเตอร์ การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อรณรงค์และป้องกันการติดยาเสพติด วิเคราะห์เพลงเขมรไทรโยค สี่ชั้น การแสดงละครนอกเรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงลาวแพน นางซิลเดอร์ริลลา ฟ้อนม่านมุยเซียงตา ชาย – หญิง นาฏยาลีลายั่วทับ ขาวม้าอาภรณ์ และร้องลำตัด การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ. ลานอนันตรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ โทร.02-549-5481-2 เป็นต้นไป ณ ลานอนันตรังสรรค์