ขอเชิญเข้าชมผลงานสาขามัลติมีเดีย

นักศึกษาชั้นปีที่  4  สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมผลงานนักศึกษาชั้นปีที่  4    “เปล่งแสง”  มาเปิดหูแสบตาพร้อมกันกับผลงานสร้างสรรค์ของชาวมัลติมีเดีย  ในวันที่  1  มีนาคม  2556  เวลา  09.00- 17.00  น.  ณ  ชั้น  2  ตึกคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   มทร.ธัญบุรี  ผู้สนใจเข้าชมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่  น้องบอส  087-3617351