ภาพข่าว : วิศวะโครงข่าย

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทัศไนย เปียระบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานจัดหลักสูตรวิศว กรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงข่าย