คอลัมน์ CSR ACTIVITIES : “NC” ก้าวสู่ปีที่19อาสาทำดี…สานกิจกรรม “CG & CSR DAY”

เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรคุณภาพ ISO รายแรกของไทย และได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Best Corpo-rate Governance Report Award สานต่อนโยบายที่ต้องการเห็นการเติบโตของเด็กไทยควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่ดี อยู่บนพื้นฐานของความรัก ความเข้าใจ และเป็นการปฏิบัติที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่องในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนด้านความรู้ หรือช่วยเหลือด้านอุปกรณ์สิ่งของสื่อการเรียน การสอน อุปกรณ์ด้านกีฬา หรือการมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่มีความประพฤติดี เป็นส่วนช่วยสนับสนุนที่ประสานพลังทางความคิด ไอเดียใหม่ๆ กล้าคิด กล้าแสดงออกสู่เวที ที่เด็กไทยควรได้รับโอกาสได้แสดงพลังทางแนวความคิดถ่ายทอดสู่สาธารณชนภายนอก

เพราะเราเชื่อว่า “การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม” หรือการได้มีส่วนช่วยเหลือ และได้เป็นผู้ให้แก่สังคมถือเป็นการให้ที่มหาศาล อีกทั้งยังเป็นการสร้างพื้นฐานให้กับสังคมเสมือนเป็นการได้สร้างครอบครัวที่ดีๆ คืนสู่สังคม โครงการ NC มีน้ำใจ หล่อหลอม คนในองค์กร ผ่านทีมงานฝ่ายบริหาร พนักงาน ปลูกฝังด้านความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นคนที่มีการแบ่งปัน ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้สังคมในทุกวันนี้ ได้รับโอกาส และสิ่งสำคัญที่ NC ให้ความสำคัญคือ ด้านความรู้ หรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่ งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน

นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการและพนักงาน บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) อาสาทำดีคืนความสุขสู่ชุมชน กับกิจกรรม CG & CSR DAY 2013 ซึ่งถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งบริษัท 2 กุมภาพันธ์ของทุกปี…ก้าวสู่ปีที่ 19 ณ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ลำลูกกา คลอง 7 NC รวมพลังน้ำใจอันยิ่งใหญ่พร้อมผนึกพันธมิตร ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท สี TOA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมมือร่วมแรง ก่อสร้างรั้วโรงเรียน ปลูกต้นไม้ปรับ ภูมิทัศน์ ทาสีสร้างรั้วกำแพง มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน V และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 8 ทุน (ซึ่ง NC เราได้จัดกิจกรรม ทุน NC มอบแก่เด็กแบบต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน)

ทั้งนี้จะเน้นที่นักศึกษาที่มีความขยัน กตัญญู เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเยาวชน ผนวก กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ เป็นอีกหนึ่งจากน้ำใจ NC ที่เรามอบคืนสู่สังคมด้วย “4 ใจ เอ็นซี” เพื่อความแข็งแกร่งด้านความเป็น ชุมชน สังคม แกนหลักของแบรนด์ NC “We Build Your Home with Our Heart” เอ็น.ซี สร้างบ้านด้วยใจ