ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร. ธัญบุรี

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มทร. ธัญบุรี

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวา 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มีวิทยากร 8 ท่านคือ

1. การพัฒนาเชิงนโยบายด้านงานวิจัยของประเทศ (Roadmap) วิทยากร ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)
2. แผนพัฒนาพลังงานของประเทศ วิทยากร นายฤกษ์ฤทธิ์ เคนหาราช ผู้อำนวยการกลุ่มพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กระทรวงพลังงาน
3.การพัฒนางานวิจัยด้านพลังงาน วิทยากร คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข จากประธานกลุ่มสาขาพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. การพัฒนางานวิจัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร ดร.สมชาย ฉินสกลธนากร ผู้อำนวยการโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จาก สวทช.
5. การพัฒนางานวิจัยด้าน Bioplastic วิทยากร ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจวิภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
6. การพัฒนางานวิจัยด้านวัสดุยาง วิทยากรคุณพายับ นามประเสริฐ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
7. การพัฒนางานวิจัยด้านระบบขนส่งและราง วิทยากร อ.นคร จันทร์เทพ อดีตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของ สวทช.
8. การพัฒนางานวิจัยด้าน Innovation วิทยากร ดร.อำพล อาภาธนากร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)