ภาพข่าว: สปอร์ตสแควร์ : รับเจ้าภาพ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งมอบธงกีฬาให้แก่ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน เจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ครั้งที่ 30 “อีสานเกมส์”