ภาพข่าว: รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือการดำเนินงานจัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงข่าย กับบริษัททีโอที จำกัด