นศ.มทร.ธัญบุรีเตือนคนกรุงฯ รักมหาวิทยาลัย ต้องไปเลือกตั้ง

14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คือ วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก เป็นวันที่ทุกคนมีความสุข เนื่องจากเป็นวันที่ทุกคนได้แสดงออกถึงความรัก วิธีในการแสดงออกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น แสดงออกด้วยการให้สิ่งของ แสดงออกด้วยการกระทำ สำหรับวันวาเลนไทน์ในปีนี้ มทร.ธัญบุรี ได้ชักชวนให้นักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา เป็นนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย โดยสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา เป็นองค์กรที่ตรวจสอบและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 สภานักศึกษาและองค์การศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ทางสภานักศึกษาจึงได้จัดการเลือกตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สรรหาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากในวันแห่งความรัก ทางมหาวิทยาลัยฯ อยากให้ทุกคนแสดงออกในความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

“วุธ” นายนันทวุธ นามบุศย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาวิศวอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองประธานสภานักศึกษาคนที่ 2 เล่าว่า สำหรับการเลือกตั้งแบ่งหน่วยการเลือกตั้งเป็น 15 หน่วย จาก 10 คณะ และ 1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ในการเลือกคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 แบ่งบัตรเลือกตั้งเป็น 3 บัตร บัตรใบที่ 1 เลือกสมาชิกสภานักศึกษา บัตรใบที่ 2 เลือกนายกองค์การนักศึกษา และบัตรที่ 3 เลือกนายกสโมสรนักศึกษา “ในช่วงของวันแห่งความรัก เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาแสดงออกถึงความรัก นั่นคือรักในสถาบันที่ตนได้เข้ามาศึกษา”

“ปู” น.ส.วภัสร์ณิษา เรือนคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสุขภาพความงามและสปาไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อุปนายกคนที่ 1 องค์การนักศึกษา เล่าว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในองค์การนักศึกษา มีความภาคภูมิใจมาก ที่ได้เป็นนักพัฒนากิจกรรมเพื่อนักศึกษา โดยพวกเราได้เน้นความต้องการของนักศึกษาเป็นหลัก อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ก่อนที่จะเข้ามาทำงานต้องผ่านการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นนายกสโมสรองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา ต่างก็ล้วนผ่านการเลือกตั้งมาทั้งนั้น “แสดงออกถึงความมีประชาธิปไตยในรั้วมหาวิทยาลัย การเลือกตั้งจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักศึกษาทุกคนควรออกมารักษาสิทธิ์ของตนเอง เพื่อเลือกผู้นำที่จะมาพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของเราให้พัฒนา”

“อั้น” นายปิยะพันธ์ วงมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ อุปนายกคนที่ 2 องค์การนักศึกษา เล่าว่า การเลือกตั้งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ โดยทุกปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ยอดการเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาทุกวันนี้เห็นถึงบทบาทของคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา อีกหนึ่งหน้าที่ของการเป็นนักศึกษา การเข้ามาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการแสดงออกถึงความรัก เลือกนักศึกษาที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของนักศึกษา เป็นกระบอกเสียงแทน การเลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัยฯ

“บุ๋มบิ๋ม” น.ส.กานต์รวี สุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เล่าว่า วันวาเลนไทน์เปลี่ยนจากจูงมือแฟนไปเที่ยว กลายมาเป็นจูงมือแฟนหรือจูงมือเพื่อนมาเลือกตั้ง เลือกผู้นำที่จะเข้ามาทำงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตนเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่ได้รับการคัดเลือกให้มาทำหน้าที่ในส่วนของ “กรรมาธิการฝ่ายพิจารณาโครงการและงบประมาณ” ทำหน้าที่ได้ครบวาระ อยากให้รุ่นน้องที่เข้ามาทำงานตั้งใจทำงาน และช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ความรักมีหลายรูปแบบ มีหลายวิธีที่จะแสดงออก การไปเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา เป็นการแสดงออกถึงความรักของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี รักในสถาบันที่ตนได้เลือกเข้ามาศึกษาหาความรู้ทั้งวิชาชีพและการใช้ชีวิต