คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…กับภารกิจการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมการทำงานในระดับนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…กับภารกิจการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมการทำงานในระดับนานาชาติ