คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…กับภารกิจการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมการทำงานในระดับนานาชาติ

คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่จัดการเรียนการสอนและวิจัยตั้งแต่ ปี 2518 ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทั้งบริหารธุรกิจ  บัญชี และเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโม และปริญญาเอก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาระบบเศรษฐกิจของธุรกิจในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยจากต่างประเทศ หรือการที่ธุรกิจไทยพัฒนาตนเองสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ทางคณะบริหารธุรกิจจึงได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทางวิชาการโดยให้ความสำคัฐกับการที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองสู่การทำงานในระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจจึงพัฒนาทั้งหลักสูตร คณาจารย์และสถานที่เพื่อสร้างความเป็นสากลให้ผู้เรียน ทำให้ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติทั้งจากยุโรป  และเอเชียศึกษาร่วมกับนักศึกษาไทย