9 มทร. ร่วมใจ “น้ำใจ สปิริต มิตรภาพ”

“น้ำใจ สปิริต มิตรภาพ” คำขวัญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีจาก 9 มทร. เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ มทร.ธัญบุรี , มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน รวมทั้งหมด 1,500 คน โดยมีการชิงเหรียญ 134 เหรียญ จาก 15 ชนิดกีฬา โดยในการแข่งขันกีฬาจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดี ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ถึงแม้ทั้ง 9 มทร. จะได้แยกกันออกไป แต่เพื่อความสัมพันธ์ สามัคคีของพี่น้อง ชาว มทร. จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากในการแข่งขันกีฬา ยังมีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การประกวด Sport Boy & Girl , การประกวด Miss Queen , การประกวดวงดนตรี ด้วยนามสกุลเดียวกันคือ มทร. นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พวกเขาคิดอย่างไรกัน

Sport Girl 2012 จากการประกวด “โบล์ว” นางสาวเนาวรัตน์ จิตตะยโศธร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เล่าว่า ไม่ว่าจะมาจาก มทร. ไหน ทุกคนล้วนเป็นลูกของ มทร. “กีฬา” ทำให้นักศึกษาแต่ละ มทร. ได้เชื่อมความสัมพันธ์กัน เหมือนเป็นตัวประสาน ได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เช่นเดียวกัน ความสามัคคีกลมเกลียวกันของ มทร. ซึ่งในไม่ช้าทุกคนจะสำเร็จในการศึกษา และจะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน

เช่นเดียวกับ “ต้นไม้” นายพงศธร ถาน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา Sport Boy 2012 เล่าว่า ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆ ในคณะและมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าประกวดครั้งนี้ ได้เจอเพื่อนทั้ง 9 มทร. ซึ่งทุกคนที่เข้ามาประกวดคือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแต่เหนือสิ่งอื่นใด คือทุกคนได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากความประทับใจที่ได้กลับไป สิ่งที่ได้มากที่สุด “ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต” กับเพื่อนต่างสถาบัน

“พลอย” นางสาวนัฐวดี อินทะรังษี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ผู้คว้าตำแหน่ง RMUTT PHOTOGENIC GIRL 2012 เล่าว่า ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เจอเพื่อนใหม่ทั้ง 9 มทร. 1 ปี จะมีการจัดการแข่งขันหนึ่งครั้ง ทำให้นักศึกษาได้มาทำกิจกรรมด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะแยกออกเป็น 9 มทร. ประทับใจในความเป็นหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะ ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

“นิว” นายมาวิน ม่วงศิริกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มทร.ตะวันออก เล่าว่า กิจกรรมทำให้รู้จักกัน กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยได้ทำกับเพื่อนในมหาวิทยาลัย กิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยได้ทำกับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย ดังนั้น กิจกรรมคือตัวเชื่อมทำให้ทุกคนได้มาทำร่วมกัน เมื่อได้ทำกิจกรรมความสามัคคีจะตามมา

“เบสท์” นางสาวสุกัญญา หวายสันเทียะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ RMUTT FRIENDLY GIRL และ “ติ” นายกิตติศักดิ์ ทาบทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ RMUTT FRIENDLY BOY เล่าว่า เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาแสดงความสามารถ ซึ่งทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาราชมงคล “มิตรภาพของเพื่อนๆ” โดยมิตรภาพคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ว่าจะแข่งขันอะไรก็ตาม ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป

สมกับที่ได้เกิดเป็นลูก มทร. โดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ได้มาคว้าชัยชนะ แต่มาตามหามิตรภาพ “น้ำใจ สปิริต มิตรภาพ” แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ไม่ว่าจะมาจาก 9 มทร. แต่มีใจเดียวกัน สำหรับในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

ชลธิชา ศรีอุบล