คอลัมน์ SCIWATCH : มทร.ธัญบุรีคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัด

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ดร.ดลภา แก้วภา นายประดับรัตน์ ประจันเขตต์ และนายวรวี ชุมวรฐายี ได้ศึกษาคุณภาพน้ำและคัดแยกแบคทีเรียจากบ่อบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรม 3 แหล่ง คือ โรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตสุราแช่พื้นบ้าน และโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ หลังจากศึกษาพบว่าแบคทีเรียเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงในน้ำเสียของโรงงาน เช่นอุณหภูมิ โลหะหนัก ความเป็นกรดด่าง เมื่อคัดแยกและนำจุลินทรีย์ชนิดนั้นไปเพาะเลี้ยงแล้วนำกลับมาใช้ในการบำบัดในบ่อของโรงงาน จึงแน่ใจได้ว่าจะสามารถทนต่อสภาพดังกล่าวและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบำบัดต่อไป