มทร.ธัญบุรีจัดสรร 11 ทุน

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่า โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเพชรบัวสวรรค์ให้กับคณะ/วิทยาลัยละ 1 ทุน รวมจำนวน 11 ทุน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมทร.ธัญบุรี ที่มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสมบัติการเรียนคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่ได้ F ในวิชาใด สอบผ่านทุกรายวิชา และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งต้องศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา และร่วมกิจกรรมของคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

ทุนดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ได้ปรับเกณฑ์เล็กน้อยคือเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนปี 1 แล้ว 1 เทอม ขอทุนได้ โดยเทอมแรกต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ส่วนในเทอมต่อไปเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ซึ่งทุนดังกล่าวจะยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดจนจบหลักสูตร หวังว่าจะกระตุ้นนักศึกษาให้มีผลการเรียนดีตลอดหลักสูตร และดึงคนเก่ง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาเรียนที่มทร.ธัญบุรี ได้อีกทางหนึ่ง