โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2556

ด้้วยกลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2556 เพื่อเป็นการยกย่องผุ้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2556 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดีที่ช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของชาติและท้องถิ่น โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จำแนกออกเป็น 6 สาขา ดังนี้
1. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สาขาศิลปะ
3. สาขาคหกรรมศาสตร์
4. สาขากีฬาและนันทนาการ
5. สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานที่เป็นรูปเล่มเข้าคัดเลือกได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (หลักเกณฑ์)
217.5 KiB
1302 Downloads
Details

แผนและแนวทางในการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
135.8 KiB
535 Downloads
Details

แบบเสนอข้อมูลของผู้่ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ใบสมัคร)
101.1 KiB
909 Downloads
Details