การแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ (แจ้งสถานที่จัดงาน)


ด้้วยกลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผู้เป็นลูกทุกคนสำนึกในความรักความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของแม่ มีความภาคภูมิใจในการเชิดชูบำรุงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

โดยให้นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครไปยัง  กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๔๘  พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๑๐   ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สถานที่จัดการแข่งขัน เป็น ห้อง 4-01, 4-02 และ 4-03 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึกสีเขียว 13 ชั้น)

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่
25.4 KiB
5261 Downloads
Details

ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่
49.1 KiB
1106 Downloads
Details