ราชมงคลธัญบุรีร่วมประกาศแถลงการณ์ธัญบุรี (Thanyaburi Statement)

ในวาระครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครบรอบ 38 ปีที่ผ่านมาในเดือนมกราคม 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมโต๊ะกลมนานาชาติ ในเรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ในการส่งเสริมการจัดการและผลิตช่างเทคนิคเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และกลุ่มสมาชิกจาก Regional Cooperation Platform on Vocational Teacher Education and Training in Asia (RCP)  ซึ่งเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางการผลิตครูอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวนรวมทั้งสิ้น 47 คนจาก 15 ประเทศ

ก่อนการประชุมโต๊ะกลม มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและอยู่ในแวดวงการจัดการศึกษาและบริหารการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาและการฝึกอาชีพจากนานาชาติ ถึง 7 ท่านเริ่มจาก Keynote Speaker โดย Mr. Etienne Clement (Deputy Director UNESCO Bangkok), Prof. Dr. Spoettl (ITB Bremen) Dr. Thomas Schroeder (RCP Secretariat), Prof.  Sang Hyup Shin (Kyung Hee University, Korea), Dr. Naim Yaakub (Director General CPSC), Assoc. Prof. Dr. Nantana Gajaseni  (AUN Executive Director) และ Mr. Alias Haji Abu Bakar  ( Centre Director SEAMEO VOCTECH)

ในช่วงเวลาการประชุมโต๊ะกลมโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(รศ.ดร. นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์) เป็นประธานที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่ม RCP ต่างแสดงความคิดเห็นหลากหลายในเรื่องการส่งเสริมพัฒนากำลังคนช่างเทคนิค ซึ่งเป็นบาทบาทที่มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน

สุดท้ายของการประชุมโต๊ะกลม ที่ประชุมได้ตกลงกันให้ออกแถลงการณ์ธัญบุรี หรือ Thanyaburi Statement ลงนามโดยผู้แทนหน่วยงานนานาชาติที่มีภารกิจด้านการฝึกอบรมทางเทคนิคศึกษาและวิชาชีพ ได้แก่ Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC), SEAMEO VOCTECH, ASEAN University Network (AUN), UNESCO Bangkok, RCP, และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   สาระสำคัญของแถลงการณ์ธัญบุรี ประกอบไปด้วย

  • การกระชับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนที่เป็น best practice ในภูมิภาคอาเซียน
  • กำหนดให้การอาชีวและเทคนิคศึกษา เป็นสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการร่วมมือเพื่อการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยและผลงานความเป็นเลิศต่างๆ ทางอาชีวและเทคนิคศึกษา ในประชาคมอาเซียน
  • สร้างความตระหนักในความสำคัญจำเป็นของการอาชีและเทคนิคศึกษาต่อสังคม
  • เสิรมสร้างงานวิจัยทางอาชีวศึกษาเพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นสิ่งยืนยันต่อผู้กำหนดนโยบายให้ส่งเสริมการอาชีวและเทคนิคศึกษา