พิธีเปิดงานกีฬา”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 2555″

วิดีทัศน์ พิธีเปิดงานกีฬา”ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 2555″ กีฬาระหว่างวิทยาเขตในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา…มาสู่…กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล…จนมาถึงปัจจุบัน…กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

http://www.site.rmutt.ac.th/rmutt-games55/