ประกาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
168.6 KiB
8047 Downloads
Details

แสดงความคิดเห็น