กคช. ดึง 9 สถาบันร่วมพัฒนาชุมชน

บางกะปิ : นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งองค์กร กคช. เตรียมจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติจริงกับชุมชนได้ภายใต้โครงการช่างอาสาเพื่อพัฒนา ชุมชนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะฯมีโอกาสได้รับบริการงานช่างด้านต่างๆ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา

สำหรับโครงการดังกล่าวการเคหะฯได้ประสานความร่วมมือกับ 9 สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสายวิชาชีพด้านช่าง อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด กระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ วิทยาลัยเทคโนโลยี ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา และวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เพื่อให้เกิดความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายด้านการให้บริการและการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานช่างชุมชน ทั้งช่างไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องปรับอากาศ และก่อสร้าง โดยในเบื้องต้นจะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการของแต่ละชุมชนที่ การเคหะฯคัดเลือกไว้ประมาณ 29 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน คาดว่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ