รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 11,680 บาท จำนวน 1 อัตราายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.job.rmutt.ac.th/?p=1490