ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2556  (สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในสถานศึกษา) และ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 ที่กำลังศึกษาอยู่แต่ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย) เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัยให้ทราบ ดังนี้

ปฏิทินการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2556
134.2 KiB
1539 Downloads
Details

ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2556 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, 4 (ที่กำลังศึกษาอยู่แต่ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ.ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อขอรับกำหนดการส่งเอกสารและสัมภาษณ์
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปี 2556 ให้ติดต่อในวันตรวจสุขภาพของมหาวิทยาลัย วันที่ 6 – 7 เมษายน 2556 ณ บริเวณจุดตรวจสุขภาพ)

(นักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3, 4 ที่กำลังศึกษาอยู่แต่ยังไม่เคยทำสัญญากู้ยืมกับทางมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)  ในวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2556)

ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซด์ www.studentloan.or.th เพื่อบันทึกแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan

ขั้นตอนที่ 3 ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซด์ www.sd.rmutt.ac.th เพื่อดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ยืมของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพื่อความสะดวกและลดการผิดพลาด