ถ่ายรายการเพื่อคุณภาพชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา  ฤทธิศร  อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าบันทึกเทปรายการเพื่อคุณภาพชีวิต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ True Vision 71 เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพโดย Trichoderma จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 เวลา 10.00-11.00น.