ถ่ายรายการ Talk about Kids

รายการ Talk about Kids ทาง Raluke Family Channel สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อครอบครัว ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับสาธิตการปลูกบัว  และการสาธิตจัดดอกไม้จากดอกบัวโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์