ประกาศผลภาพถ่าย “บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี” 16 มกราคม 2556

ประกาศผลภาพถ่าย “บัวในรั้วราชมงคลธัญบุรี”
16 มกราคม 2556

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1
ปฐมพงศ์ แองบุบผา : ปทุมเริงร่า
รางวัลที่ 2
ธนิศร์ รองวังหลำ : พึ่งพาอาศัย
รางวัลที่ 3
สุภากรณ์ : กรอบ

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1
อมรพรรณ สกุลงาม : ม่วงสดใส
รางวัลที่ 2
อมรพรรณ สกุลงาม : แอบข้างดอก
รางวัลที่ 3
พงศ์ณธี ภูฆัง : บัวบานยามเช้า