ประกาศ เปิดรับข้อเสนอของผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์