ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัล 3rd Student Invention Campus

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยระดับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (3rd Student  Invention Campus)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ  ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น ๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึงใคร่ขอให้หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ มายังสถาบันวิจัย

และพัฒนา ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียด ได้ที่ http://www.ird.rmutt.ac.th เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๔๖๘๓