นักศึกษาผู้โชคดี จากโครงการ 100 ลุ้น 100 ทุนการศึกษา

เคาเตอร์เซอร์วิสจะแจ้งวันและเวลา ในการรับทุนการศึกษาอีกครั้ง ขอให้นักศึกษาที่มีชื่อ  เตรียมหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วยค่ะ

เลขที่อ้างอิง ชื่อ-นามสกุล มูลค่า
1153107240125 นายณัฐวุฒิ   เลื่อนสาคร 3000 บาท
1153208030391 นางสาวอัจฉราพร   เปรมดิลก 3000 บาท
1154104720515 นายอัมรินทร์  เดชสิงห์ 3000 บาท
1155209050443 นายสถิติ   สุวรรณมณี 3000 บาท
นางสาวสุปราณี   สุขสุลาภ 3000 บาท
1155102010379 นายภาณุมาส   มาดีประเสริฐ 3000 บาท
นางสาวศิญาณี  ไชยเพชร 3000 บาท
นายปฏิภาณ ผุสิงห์ 3000 บาท
นางสาวอภัสนันท์  นิเยาะ 3000 บาท
นางสาวอุไรวรรณ  นามลีลา 3000 บาท