แก้ไขกำหนดการประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา : ร่วมด้วยช่วยพัฒนา

ประกาศแจ้งถึง ผู้ปกครองของนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา นายกสโมสร กองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ขอแก้ไขกำหนดการประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา : ร่วมด้วยช่วยพัฒนา ในวันเสาร์ที่  19  มกราคม  2556 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ดังนี้

กำหนดการประชุมสัมมนาผู้ปกครองนักศึกษา

โครงการมหาวิทยาลัยพบผู้ปกครองนักศึกษา : ร่วมด้วยช่วยพัฒนา

วันเสาร์ที่  19  มกราคม  2556

ณ  ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

****************

 

08.30 – 09.00  น.      ผู้ปกครองลงทะเบียน และรับของที่ระลึก

——————————    รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ณ  ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์

09.00 – 09.10  น.      ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ

09.10 – 09.40  น.      พิธีเปิด กล่าวต้อนรับ

——————————–  บรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และระบบการดูแลนักศึกษา”

——————————–  โดย…อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

09.40 – 09.50 น.        แนะนำผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมพิธีเปิด โดย… รองอธิการบดี

09.50 – 11.00 น.         อภิปราย “บ้านหลังนี้มีอนาคต”

——————————    โดย….ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

——————————     รองอธิการบดี (นายวิรัช  โหตระไวศยะ) ดำเนินการอภิปราย

11.00 –  12.00 น.        ประชุมสัมมนาผู้ปกครองร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

12.00 – 13.00 น.        พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.50 น.        เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13.50 – 15.00 น.        เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว

——————————     เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ และผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์

——————————     ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

 

******************

 

หมายเหตุ    กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม