ต้นกล้าสร้างสรรค์ ชุมชนพัฒนา ตาหลวงยั่งยืน มทร.ธัญบุรี โครงการดีเด่นระดับภาคกลาง กรุงไทยต้นกล้าสีขาว

“โครงการต้นกล้าสร้างสรรค์ ชุมชนพัฒนา ตาหลวงยั่งยืน” ทีม BUS 59 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วยหัวหน้าทีม “หนึ่ง” นายชินบุตร วิโรจน์เพ็ชร์ “หมิว” นางสาวสุภาดา เลิศพงษ์ไทย “เจ” นายวรัญญู

ชูจันทร์ “พิน” นางสาวศศิพร รีเอี่ยม และ “นุ๊ก” นายปิยะพงษ์ เบ้ตระกูล โดยมีอาจารย์ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง คว้ารางวัลโครงการดีเด่น ระดับภาค (ภาคกลาง) โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้น้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ ซึ่งในการประกวดมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษากว่า 500 ทีมจากทั่วประเทศไทย ความเป็นมาเป็นไปของโครงการจะเจ๋งแค่ไหน ไปฟังสมาชิกทีมเล่าให้ฟังเลย

“หนึ่ง” นายชินบุตร วิโรจน์เพ็ชร์ ในฐานะของหัวหน้าทีม เล่าว่า “โครงการต้นกล้าสร้างสรรค์ ชุมชนพัฒนา ตาหลวงยั่งยืน” ในพื้นที่ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันชุมชนตาหลวงยังคงรักษาสภาพความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ หากสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนโดยมีกิจกรรมที่สามารถสร้างอาชีพและเสริมรายได้ร่วมกันระหว่างคนในตำบลตาหลวง ซึ่งตำบลตาหลวงมีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มให้กับจังหวัดราชบุรี ทางกลุ่ม BUS 59 เล็งเห็นถึงศักยภาพของตำบลตาหลวงที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ตำบลอย่างยั่งยืน มีการเชื่อมโยงแหล่งเศรษฐกิจและพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างคนในตำบลผ่านโครงการทั้ง 6 โครงการ

โครงการที่ 1 สร้างเสริมมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวสวนมะพร้าว จึงได้คิดโครงการที่จะนำมะพร้าวมาแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแปลกใหม่ให้กับมะพร้าว ซึ่งมะพร้าวสามารถนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายและให้คุณค่าที่แตกต่างกันออกไป เป็นการสร้างอาชีพเสริมและก่อให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้คุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โครงการที่ 2 รวมพลังต้นกล้า เอาชนะยาเสพติด โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติด เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนาคือสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด โครงการที่ 3 ชุนชนสดใส ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในตำบลตาหลวงเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันการเกิดโรคให้กับคนในตำบลตาหลวง ให้คนในตำบลตาหลวงเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิตของชาวบ้านในตำบลตาหลวง ให้แผนการออมเป็นส่วนหนึ่ง ในการวางแผนค่าใช้จ่ายของชาวบ้านในตำบลตาหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเห็นผลที่เกิดจากการประหยัดและอดออม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

1. สุขภาพทางกาย มีการจัดตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีการรวมงานกับอนามัยกับตำบลตาหลวง

2. สุขภาพทางใจ รณรงค์ให้ชุมชนตำบลตาหลวงเข้าวัดฟังเทศน์ ร่างกายที่สมบูรณ์จะคู่กับใจที่สมบูรณ์ 3. สุขภาพทางการเงิน ให้ความรู้การทำคู่มือสุขภาพทางการเงิน ในการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

โครงการที่ 4 ท่องเที่ยวหัวใจใหม่ วิถีไทยพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จะสามารถทำให้มีผู้มาเที่ยวชมตำบลตาหลวงมากขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมดั้งเดิม จัดทำแผ่นพับ โดยกำหนดรูปแบบที่น่าสนใจและครอบคลุม ใช้รูปภาพและข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงการใช้ตัวอักษรที่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็น โดยนำไปแจกให้กับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตลาดน้ำอัมพวา จัดทำโปสเตอร์ โดยใช้รูปภาพและข้อความเชิญชวนที่ดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็น จัดทำป้ายไวนิล กำหนดรูปแบบ พร้อมทั้งออกแบบให้มีความน่าสนใจ โดยใช้ตัวอักษร รูปภาพและข้อความที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และทำการประชาสัมพันธ์ผ่าน FACEBOOK และ FANPAGE โดยการลงรูปภาพและการโพสต์ข้อความต่างๆ ที่ดึงดูดความใจเพื่อผู้ที่พบเห็น

โครงการที่ 5 แหล่งเรียนรู้ คู่ชุมชนตำบลตาหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านในตำบลตาหลวงได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดและท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาง BUS 59 และชาวบ้านในตำบลตาหลวง จึงได้ช่วยกันทำป้ายแหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่งขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว โครงการที่ 6 จริยธรรมชุมชน ตำบลตาหลวงยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจชุมชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมและพัฒนาให้ธุรกิจชุมชนในตำบลตาหลวง มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงาน เกิดทักษะในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้ธุรกิจชุมชนใช้จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้ทำ “คู่มือธุรกิจชุมชน” ขึ้น นำคู่มือไปแจกให้กับกลุ่มธุรกิจชุมชน “น้ำมันมะพร้าว” และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในตำบลตาหลวง เพื่อให้ธุรกิจนำหลักจริยธรรมไปรับใช้ในหารดำเนินงาน             ระยะเวลา 1 เดือนที่สมาชิกทั้ง 5 ได้ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และนำความรู้ที่มีไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในตำบลตาหลวง ทำให้ได้ฝึกและใช้ทักษะการนำเสนอต่อผู้ฟัง และได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม อาศัยความสามัคคีความอดทน เมื่อเจอปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไข ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ ทางกลุ่มมีความภาคภูมิใจมากที่ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดโครงการที่ช่วยมอบสิ่งดีดีให้กับชุมชน สิ่งสำคัญ “ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านโดยแท้จริง ได้ประสบการณ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านในกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าว และการสานขนาน เมื่อได้ลงพื้นที่ ซึ่งได้เรียนรู้เคล็ดลับจากผู้ที่ประกอบอาชีพ” การทำโครงการนี้เป็นถือเป็นการปลูกฝังพื้นฐานความพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในแผนธุรกิจ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักเศรษฐกิจที่คนไทยทั้งประเทศภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชน ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เพราะว่า สามารถนำมาใช้ได้จริง หัวหน้าทีม BUS 59 กล่าวทิ้งท้าย

 

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994