ภาพข่าว: มทร.ธัญบุรี ผสานศาสตร์และศิลป์ พัฒนาบัณฑิตตอบโจทย์ประเทศ

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ถูกการตลาดเร่งรัดให้ขยายการเติบโตไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ทว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่างไปเน้นเตรียมพร้อมคน สร้างวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรแต่ละสาขาให้แข็งแกร่งขึ้น ก้าวทัดเทียมนานาประเทศ ดังปณิธานของ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี