มทร.ธัญบุรี กำหนดรับตรงนักศึกษาปี 56 เฉียด 5 พันคน

ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงแผนการรับตรงนักศึกษาของ มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2556 ว่า มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะรับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 6,760 คน โดยขณะนี้ดำเนินการรับในส่วนของนักเรียนโควตาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เหลือยอดรับตรงอีก จำนวน 4,700 คน และจะรับผ่านระบบแอดมิทชั่นอีก 1,150 คน ทั้งนี้สำหรับการรับตรงนักศึกษานั้นจะแบ่งเป็นการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผู้สำเร็จ ปวส.จะเป็นหลักสูตรเทียบโอนใน 4 คณะ 26 หลักสูตร ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เวลาเรียน 3 ปี คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้เวลาเรียน 2-2.5 ปีขึ้นอยู่กับวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาเรียนมาในระดับ ปวส. ส่วนระดับมัธยมศึกษา และปวช. จะเป็นการรับตรงหลักสูตรปกติ 67 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ เป็นการเรียนนอกเวลา 22 สาขาวิชา

รองอธิการบดี กล่าวต่อว่า ในการเปิดรับสมัครนั้นจะเริ่มในวันที่ 1 ธ.ค.2555-22 ก.พ.2556 โดยจะเป็นการรับผ่านเว็บไซต์ ส่วนวันสอบระดับ ปวช.และ ม.6 จะสอบในวันที่ 16-17 มี.ค.2556 และระดับ ปวส.จะสอบในวันที่ 18 มี.ค.2556 นอกจากนี้ผู้ที่สมัครสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จะต้องทำการสอบความถนัดในวิชาชีพในวันที่ 18 มี.ค.2556 อีกด้วย อย่างไรก็ตามการสอบในระบบรับตรงนี้ ยังคงเป็นการรับร่วม 3 มหาวิทยาลัย ระหว่างมทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ และมทร.รัตนโกสินทร์ เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยผู้ที่ต้องการสอบเข้าสามารถเลือกสอบเข้าในสาขาเดียวกันแต่ข้าม มหาวิทยาลัยได้ แต่ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี ในปีนี้จะไม่มีการเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 1 มทร.ธัญบุรี จะเปิดให้นักศึกษาที่สอบเข้าได้ เลือกสาขาวิชาเรียนในชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียนก่อน และสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองว่าต้องการเรียนสาขาวิชาใด.