งานประจำปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในวันอาทิตย์ที่ 23 และวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก   อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  จะมีการจัดงานประจำปีของคณธ มีเกมการละเล่น การแสดงและสินค้าแฮนด์เมค ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจาการจัด ทางคณะจำนำไปบริจาคให้กันผุ้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร จึงขอเรียนเชิญท่านผุ้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อนน้ำไปใช้เป็นรางวัลสอยดาวภายในงาน