แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ


เรื่อง แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computer Information Technologies 2013 หรือ CIT2013) และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่าย ยูนิเน็ต (UniNet Network Operation and Management Workshop : UniNOMS2013

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดให้มีการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computer Information Technologies 2013 หรือ CIT2013) และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่าย ยูนิเน็ต (UniNet Network Operation and Management Workshop : UniNOMS2013) ขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการ อันก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโนโลยีและการอุตสาหกรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งขยายเวลาการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
321.2 KiB
579 Downloads
Details