มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. นักวิจัย (ระดับวุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 12,290 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,710 บาท)
สังกัดคณะศิลปศาสตร์

2. เจ้าหน้าที่วิจัย (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,950 บาท)
สังกัดคณะศิลปศาสตร์

3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,950 บาท)
สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา , สังกัดคณะศิลปศาสตร์

4. บรรณารักษ์ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,950 บาท)
สังกัดสำนักหอสมุด

5. นักวิชาการสัตวบาล (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,950 บาท)
สังกัดสำนักงานบริหารการวิจัย

5. นักวิชาการสัตวบาล (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,950 บาท)
สังกัดสำนักงานบริหารการวิจัย

6. บุคลากร ตำแหน่งที่ 1 (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,950 บาท)
สังกัดกองกลางเจ้าที่

7. บุคลากร ตำแหน่งที่ 2 (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,950 บาท)
สังกัดกองกลางเจ้าหน้าที่จำนวน 1 อัตรา, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา

8. นักตรวจสอบภายใน (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
(อัตราค่าจ้าง 10,050 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 4,950 บาท)
สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555