นักศึกษาศิลปกรรม ถักร้อยอังสะ 9 ผืน 9 วัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กว่า 24 ชีวิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดโครงการ “ถักร้อย สานศรัทธา ห่มอังสะพระประธาน 9 องค์ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555” ออกแบบและจัดทำผ้าอังสะ 9 ผืน นำไปห่มอังสะพระประธาน 9 องค์ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา

นายสุระจิตต์ แก่นพิมพ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล ทางสาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ได้จัดโครงการ “ถักร้อย สานศรัทธา ห่มอังสะพระประธาน 9 องค์ 9 วัด เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ออกแบบและจัดทำผ้าอังสะเพื่อนำไปห่มพระประธานในโบสถ์ 9 องค์ 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมทักษะความชำนาญของนักศึกษาในด้านการออกแบบ และตัดเย็บ สอนให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นทีม

“กลอย” นางสาวศิริมา อ่อนตา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ ประธานโครงการ เล่าว่า สำหรับลายการออกแบบผ้าอังสะทั้ง 9 ผืน ต้องการสะท้อนถึงศาสนา ในปัจจุบันที่ยังเป็นรวมจิตใจของผู้คนมากมายแม้จะมีเรื่องต่างๆ ที่เข้ามา แต่ศาสนายังยืดหยัดอยู่ได้ เพราะว่า ความศรัทธา ซึ่งขนาดของผ้าอังสะมีขนาดต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์พระประธาน ขนาดกว้าง 1 ฟุต ยาว 2.5 เมตร (เล็กสุด) จำนวน 3 ผืน ห่มพระประธานวัดหน้าพระเมรุราชิการาม วัดพนมยงค์ และวัดกุฎีลาย ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 3 ผืน ห่มพระประธานวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร วัดเชิงท่า และวัดราชประดิษฐาน ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4.5 เมตร จำนวน 2 ผืน ห่มพระประธานวัดศาลาปูนวรวิหาร วัดพรหมนิวาสวรวิหาร กว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร จำนวน 1 ผืน ห่มพระประธานวัดธรรมมิกราช “การเข้าร่วมโครงการนี้ได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง และยังได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์” 24 ชีวิตที่ได้ช่วยกันออกแบบและตัดเย็บขึ้นมา

“มายยี่” นางสาวปวริศา ภูนุช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า ขั้นตอนในการจัดทำผ้าห่มอังสะทั้ง 9 ผืน เริ่มจากที่อาจารย์ได้พาไปสำรวจเส้นทาง และประสานงานเพื่อให้ได้รายชื่อทั้ง 9 วัด จากนั้นเดินทางไปพบเจ้าอาวาสทั้ง 9 วัด พร้อมถ่ายภาพเก็บรายละเอียดเพื่อนำมาออกแบบและจัดทำอังสะ เดินทางเก็บรายละเอียดเพื่อนำมาออกแบบและจัดทำผ้าอังสะ เมื่อได้รายละเอียดมาแล้ว ประชุมวางแผนทีมงานในการออกแบบ ออกแบบลวดลาย จากนั้นจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การตัดเย็บผ้าอังสะ “เป็นงานบุญใหญ่ครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมทำกับคณะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา”

“อิม” นายราวิน รุ่งสว่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า ในการถวายผ้าอังสะจะได้เสวยอานิสงค์ 8 ประการ คือ เป็นผู้มีผิวพรรณเปล่าปลั่งดั่งทอง 1 ปราศจากธุลี 1 มีรัศมีผ่องใส 1 มีเดช 1 ตัวของเราละเอียดอ่อน 1 เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ มีผ้าสีขาวแสนผืน 1 สีเหลืองแสนผืน 1 สีแดงแสนผืน 1 ทรงอยู่เหนือศีรษะของเรา โดยผลของการถวายผ้า “เราย่อมได้ผ้าไหม ผ้ากัมพล ผ้าป่าน และผ้าฝ้ายในที่ทุกแห่ง” ภูมิใจที่ได้ออกแบบและตัดเย็บลวดลาย ผ้าอังสะทั้ง 9 ผืน และได้นำไปห่มอังสะในพระประธานทั้ง 9 วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ถือเป็นการทำบุญและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะชาวพุทธ และยังได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของเรา”

“แมน” นายแมน ปรากฏ และ “บัส” นายธนกฤต ฟุ้งพิมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ เล่าว่า “สัตบงกช” ชื่อของผ้าอังสะทั้ง 9 ผืน ในแต่ละผืนจะประกอบด้วยดอกบัว 9 ดอก ซึ่งแสดงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สายน้ำที่ไหล เปรียบเหมือนอุปสรรคที่ทำให้ดอกบัวไหวเอนไปตามน้ำ แต่ดอกบัวยังสามารถเบ่งบานอยู่ในสายน้ำได้ มีปลาที่แหวกว่ายไปมา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์บนผืนไทยโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ เทคนิคการปักผ้าตกแต่งด้วยลูกปัก “24 ชีวิต ได้ช่วยกันปักตามลวดลายที่ได้ออกแบบ” ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ได้มีโอกาสได้ทำ ซึ่งตอนที่อาจารย์สั่งงาน ไม่เข้าใจโครงการเท่าไร แต่เมื่อได้มานั่งทำงานจริงและทราบประวัติความเป็นมาของการทำบุญด้วยห่มผ้าอังสะ ทำให้ทุกคนตั้งใจทำงาน แสดงความกตัญญู น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงภักดีถวายเป็นราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผ้าอังสะ 9 ผืน ถูกนำไปห่มอังสะประธานทั้ง 9 วัด โดยชาว มทร.ธัญบุรี ได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณและคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ พร้อมทั้งยังเป็นการร่วมทำบุญสร้างกุศลให้แก่ตนเอง ครอบครัว และยังได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยในครั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้เข้าช่วยในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้บูรณาการของ 2 คณะ ในการร่วมมือกันแก้ปัญหา

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994