ราชมงคลเปิด-ปิดภาคเรียนตามสากล

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่งเปิดเผยความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล ว่า ในส่วนของมทร.9 แห่งได้มีการพูดคุยกันและเห็นควรว่าน่าจะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่กำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 กำหนดให้เปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือน ส.ค.ถึงกลางเดือน ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดกลางเดือน ม.ค.ถึงกลางเดือน พ.ค.

ทั้งนี้อาจจะต้องเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปีการศึกษา 2557 และการเลื่อนเปิด-ปิดให้เป็นไปตามสากลเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเลื่อนหรือไม่นั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หากยังไม่เลื่อนทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างน้อยนักเรียนที่จะเข้าปี 1 ก็จะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว และการปรับพื้นฐานต่างๆ ที่จะต้องเรียน เป็นต้น

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่งกล่าวอีกว่า สำหรับการรับนักศึกษาของ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ในปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่ามทร.อาจจะไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี เนื่องจากว่าขณะนี้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเองนั้น ขอยืนยันว่ามทร. ยังคงเปิดสอนในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีอยู่ และแม้ว่าในอนาคตทางวิทยาลัยในสังกัด สอศ.จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีเอง แต่ มทร.ก็จะยังเปิดสอน ทั้งนี้จะได้เป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ที่เรียนสายอาชีพได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และคิดว่าหาก มทร.ไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเลย ในขณะที่วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ครอบคลุม เด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะเสียโอกาสที่จะเรียนต่อได้