สำนักงานทรัพย์สินเชิญชวนออกร้านและเที่ยวงานฯ

ดูรายละเอียดงานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  “สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” อื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่เว็บ http://www.site.rmutt.ac.th/rt2013/