บัณฑิตสถาปัตย์เนื้อหอมสูงสุดตามด้วยศิลปศาสตร์-วิทย์ และวิศวะฯ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ หลังจากสำเร็จ การศึกษาไปเพียง 8 เดือน ในระหว่างซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวน 97.31% พบว่าบัณฑิตมีงานทำ 87.04% กำลังหางานทำ 12.96% และในส่วนนี้ส่วนใหญ่รอคำตอบจาก หน่วยงานและรอเรียกตัวไปทำงาน ในส่วนที่ได้งานทำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครองแชมป์ การมีงานทำสูงสุด 96.53% คณะศิลปศาสตร์ 92.82% คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89.71% คณะวิศวกรรมศาสตร์ 88.19% คณะเทคโนโลยีการเกษตร 87.13% วิทยาลัย การแพทย์แผนไทย 87.06% คณะบริหารธุรกิจ 86.92% คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 86.54% คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84.39% คณะศิลปกรรมศาสตร์ 83.04% คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 77.48% และพบว่าบัณฑิตใช้เวลาหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา 1-3 เดือน 37.78% ได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 29- 37% ใช้เวลาหางานทำ 4-6 เดือน 19.09%

อธิการบดี มทร.ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการติดตามผลการมีงานทำในครั้งนี้ พบว่าในภาพรวมทุกคณะบัณฑิตมีงานทำ เพิ่มขึ้น ซึ่งตนมีความพอใจอย่างมาก แสดงว่า การผลิตบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายให้กองพัฒนา นักศึกษาและคณะ พยายามติดตามความคืบหน้า ของบัณฑิตต่อไป ไม่ได้หมายความว่าการ เก็บข้อมูลครั้งนี้จะยุติเพียงเท่านั้น เพราะจะ ได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย กับศิษย์เก่าเป็นจุดเน้นอีกเรื่องที่มหาวิทยาลัย พยายามดำเนินการ