การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

ผู้สื่อข่าวรายการรู้ค่าพลังงาน ทางช่อง 3 เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ อาจารย์ชัยรัตน์  หงษ์ทอง  และนักศึกษา จากผลงาน การผลิตก๊าซชีวภาพจากดินโคลน  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม