มทร.ธัญบุรีปลื้มบัณฑิตมีงานทำ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ หลังจากสำเร็จการศึกษาไปเป็นเวลา 8 เดือน ในระหว่างซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวนร้อยละ 97.31 พบว่าบัณฑิตมีงานทำร้อยละ 87.04 กำลังหางานทำร้อยละ 12.96 และในส่วนนี้ส่วนใหญ่รอคำตอบจากหน่วยงานและรอเรียกตัวไปทำงาน สำหรับบัณฑิตที่ได้งานทำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครองตำแหน่งการมีงานทำสูงสุดคือร้อยละ 96.53 รองลงมาได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวว่า จากการติดตามผลการมีงานทำพบว่า ในภาพรวมทุกคณะบัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่าการผลิตบัณฑิตของมทร.ธัญบุรี ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาและคณะพยายามติดตามความคืบหน้าของบัณฑิตต่อไป ไม่ได้หมายความว่าการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะยุติเพียงเท่านั้น เพราะจะได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า เป็นจุดเน้นอีกเรื่องที่มหาวิทยาลัยพยายามดำเนินการ