บัณฑิตคุณภาพได้งานยอดพุ่ง

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ หลังจากสำเร็จการศึกษาไปเพียง 8 เดือน ในระหว่างซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พบว่ามีบัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวน 97.31% พบว่าบัณฑิตมีงานทำ 87.04% กำลังหางานทำ 12.96% และในส่วนนี้ส่วนใหญ่รอคำตอบจากหน่วยงานและรอเรียกตัวไปทำงาน ในส่วนที่ได้งานทำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครองแชมป์การมีงานทำสูงสุด 96.53% คณะศิลปศาสตร์ 92.82% คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89.71% คณะวิศวกรรมศาสตร์ 88.19% คณะเทคโนโลยีการเกษตร 87.13% วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 87.06% คณะบริหารธุรกิจ 86.92% คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 86.54% คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 84.39% คณะศิลปกรรมศาสตร์ 83.04% คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 77.48% และพบว่าบัณฑิตใช้เวลาหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา 1-3 เดือน 37.78% ได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 29-37% ใช้เวลาหางานทำ 4-6 เดือน 19.09%

ทั้งนี้จากการติดตามผลการมีงานทำในครั้งนี้พบว่าในภาพรวมทุกคณะบัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ซึ่งตนมีความพอใจอย่างมาก แสดงว่าการผลิตบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ได้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาและคณะฯ พยายามติดตามความคืบหน้าของบัณฑิตต่อไป ไม่ได้หมายความว่าการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะยุติเพียงเท่านั้น เพราะจะได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับศิษย์เก่าเป็นจุดเน้นอีกเรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ พยายามดำเนินการ