รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการ Thailand’s Network Security Contest 2012


โครงการแข่งขัน “Network Security Contest 2012” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด

กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

 • วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556  สถานที่ ภาคกลาง – ห้องประชุม 202 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์สอบภูมิภาคอื่นๆ (รายละเอียดตามด้านล่าง)

กำหนดการรอบชิงชนะเลิศและพิธีประกาศฯ

 • วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556     โรงแรม อโนมา ราขดำริ กรุงเทพฯ

ข้อมูลควรทราบและรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อสอบ แบ่งออกเป็น 2 ตอน (closed book) – รวม 300 คะแนน
  • ตอนที่ 1   แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 200 ข้อ  200 คะแนน
  • ตอนที่ 2   แบบเติมคำสั้นๆ  จำนวน 20 ข้อ 100 คะแนน
 • อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ
  1. ดินสอ 2B, ยางลบ (ใช้สอบปรนัย)
  2. ปากกา (ใช้สอบอัตนัย)

กำหนดการสอบแข่งขันรอบแรก วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556

 • 11.30 – 12.30 น.             ลงทะเบียน และรับหมายเลขที่นั่งสอบ (แจ้งปิดอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ)
 • 12.30 น.                         เตรียมตัวเข้าห้องสอบ
 • 12.30 – 13.00 น.             รับฟังคำชี้แจง
 • 13.00 – 16.00 น.             สอบ
 • 16.00 น.                         หมดเวลา ให้ออกจากห้องสอบทันที

สถานที่สอบจะกระจายตามศูนย์ภาคสอบดังนี้

 • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ภาคกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม)

เกณฑ์ในการตัดสินผลการแข่งขันรอบแรก

 1. การคิดคะแนนทีมที่แข่งขัน จะนำคะแนนของทั้ง 3 คนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของทีม
 2. การคัดเลือกจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูดสุด 12 ทีมเข้ารอบสุดท้าย
 3. สำหรับทีมที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 3 ทีมเท่านั้นในการเข้ารอบสุดท้าย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณจิตรฤดี, คุณอรนุช
02-685-9424 ต่อ 9436, 9437  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>> คลิ๊ก