วิศวกรรมธัญบุรี บินตรงค่ายจิตอาสาอาเซียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งนักศึกษา 15 คน พร้อมอาจารย์อีก 4 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา (University of Bhayangkara,UBHARA) ประเทศอินโดนีเซีย ลงนามร่วมมือด้านวิชาการและด้านกิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน กิจกรรมทางด้านบุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรรวมถึงนักศึกษาทางด้านวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา ได้ส่งนักศึกษามาศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ “ค่ายจิตอาสาอาเซียน” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ทางวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษาจากภาควิชาจำนวน 15 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา 2. ปลูกป่าไผ่ เพื่อเป็นป่าต้นน้ำ 3. กิจกรรมอาสาให้ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้นในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา ค่ายจิตอาสาอาเซียนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สร้างพลังจิตอาสาและวิสัยทัศน์ของนักศึกษา ให้พัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน

“พงษ์” นายพงษ์พัฒน์ ถาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล่าว่า ตัวแทนนักศึกษาทั้ง 15 คนที่เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาที่ทำกิจกรรมของสโมสรและภาควิชาต่างๆ ได้รับความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิต กระบวนการทำงานของสโมสรนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมของสโมสรของมหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา มีความเป็นอิสระ ซึ่งสนับสนุนให้ทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วย ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประทับใจในการได้รับรางวัลเป็นการตอบแทน การเรียนเก่งที่สุด และเรียนอ่อนที่สุด อายุมากที่สุด อายุน้อยที่สุด และยังได้มีโอกาสทำงานร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาต่างชาติครั้งแรก ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นำมาพัฒนาสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

“รอง” นายดำรงศักดิ์ ดำรงธรรมวัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เล่าว่า คือเป็นประสบการณ์ในต่างชาติครั้งแรก เป็นโอกาสที่ดี ได้มีโอกาสทัศนศึกษา “ระบบน้ำประปา” ซึ่งสร้างไว้ประมาณ 100 ปี สามารถใช้งานถึงปัจจุบัน ประทับใจการทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา มีความเท่าเทียมกัน ไม่มีแบ่งตำแหน่ง ทุกคนช่วยกันทำงาน เป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ในด้านการใช้ภาษา และมิตรภาพของเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยฯ

“นัส” นายมนัส ฉิมพาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เล่าว่า ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการนี้ ได้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และประวัติศาสตร์ของประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมปลูกไผ่ ซึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียมีการปลูกป่าไผ่ เพื่อเป็นต้นกำเนิดของระบบจ่ายน้ำจ่ายไฟ และยังได้มีโอกาสให้ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้นกับน้องนักเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายเครือข่ายมหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา การอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญที่เมืองสุราบายาให้ความสำคัญ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมอาสาต่างแดนที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามาก ได้นำความรู้ในเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้าไปใช้จริง

“ต้อม” นายภานุพงษ์ ชูดวง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เล่าว่า ประทับใจที่ได้เรียนรู้ว่าตามชนบทเมืองสุราบายา ผลิตเครื่องปั่นไฟฟ้าใช้เอง ประเทศอินโดนีเซีย จะเน้นในเรื่องของการประหยัด สามารถนำเทคนิคที่ได้จากการเรียนรู้การผลิตเครื่องปั่นไฟมาใช้ในโปรเจค เมื่อไปที่ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เข้าใจได้ว่า ภาษาอังกฤษมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตในโลกใบนี้มาก ซึ่งตนเองต้องพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

“เบส” นายพณพิชา การิกาญจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เล่าว่า ได้รับการต้อนรับจากนักศึกษา เป็นมิตรภาพที่ดีมาก ขอบคุณที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมขึ้น ได้ให้โอกาสนักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายนักศึกษา 5 วันที่ได้ใช้ชีวิตที่ประเทศอินโดนีเซีย คุ้มค่าและถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก อีก 3 ปี จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ เพื่อเตรียมรับมือในอนาคต

5 วัน การทำกิจกรรมอาสา ณ เมืองสุราบายา ความแตกต่างของวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน ก่อเกิดเป็นมิตรภาพ เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่นานาชาติต้องชื่นชมกิจกรรมที่ชาววิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ดำเนินการ

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี 0-2549-4994