ผลการตัดสินโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้อนุมัติให้กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สำนักงานอธิการบดี  จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ การแข่งขันร้อยกรอง และการประกวดเรียงความขึ้น นั้น  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ  ได้พิจารณาตัดสินผลงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ได้รับรางวัล  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผลการตัดสินประกวดร้อยกรอง ระดับประถมศึกษา
ผลการตัดสินประกวดร้อยกรอง ระดับมัธยมศึกษา
ผลการตัดสินประกวดร้อยกรอง ระดับอุดมศึกษา
ผลการตัดสินประกวดคำขวัญ ระดับประถมศึกษา
ผลการตัดสินประกวดคำขวัญ ระดับมัธยมศึกษา
ผลการตัดสินประกวดคำขวัญ ระดับอุดมศึกษา
ผลการตัดสินประกวดเรียงความ ระดับประถมศึกษา
ผลการตัดสินประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา
ผลการตัดสินประกวดเรียงความ ระดับอุดมศึกษา