มทร.ธัญบุรีปลื้มบัณฑิตได้งานทำเพิ่มขึ้น

รศ.ดร. นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยลัยได้สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตใหม่หลังสำเร็จการศึกษาไป 8 เดือน ระหว่างซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 97.31 % พบว่าบัณฑิตมีงานทำมากถึง 87.04 % กำลังหางานทำอยู่ 12.96 % ในส่วนนี้ส่วนใหญ่รอคำตอบจากหน่วยงานและรอเรียกตัวไปทำงาน สำหรับบัณฑิตที่ได้งานทำพบว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ครองแชมป์การมีงานทำสูงสุด 96.53 % คณะศิลปกรรมศาสตร์ 92.82 % คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89.71% คณะวิศวกรรมศาสตร์ 88.19 % คณะเทคโนโลยีการเกษตร 87.13 % วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 87.06 % คณะบริหารธุรกิจ 86.92 % คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 86.54 % คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77.48 % คณะศิลปกรรมศาสตร์ 83.04% คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 77.48 % และพบว่าบัณฑิตใช้เวลาหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา 1-3 เดือน 37.78 % ได้งานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา 29-37 % ใช้เวลาหางานทำ 4-6 เดือน 19.09 %  ซึ่งในภาพรวมบัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้นแสดงว่าการผลิตสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน