มทร.ไม่ยุบป.ตรีต่อเนื่อง

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มทร.9 แห่งได้หารือกันเกี่ยวกับการปรับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนตรงกับสากล และเห็นว่าน่าจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรัฐ ที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนในช่วงกลางเดือน ส.ค.ถึงกลางเดือน ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดกลางเดือน ม.ค.ถึงกลางเดือน พ.ค. โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปีการศึกษา 2557 และการเปิด-ปิดภาคเรียนให้เป็นไปตามสากลนี้ก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะปรับตามหรือไม่นั้นไม่น่าจะมีปัญหา

ต่อข้อถามหลายฝ่ายกังวลปีการศึกษา 2556 มทร.ทั้ง 9 แห่งอาจจะไม่เปิดหลักสูตรต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี เนื่องจากสถาบันการอาชีวศึกษากำลังจะเปิดสอนระดับปริญญาตรีเองนั้น รศ.ดร.นำยุทธกล่าวว่า มทร.ยังคงเปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีอยู่ และแม้ว่าในอนาคตสถาบันการอาชีวศึกษาจะเปิดสอนระดับปริญญาตรีเองก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่เรียนสายอาชีพได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพราะหาก มทร.ไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเลยขณะที่สถาบันการอาชีวศึกษายังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้อย่างครอบคลุม เด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะเสียโอกาสที่จะเรียนต่อได้.