ราชมงคลเปิด-ปิดภาคเรียนตามสากล

ราชมงคลเปิด-ปิดภาคเรียนตามสากล ชี้เพื่อประโยชน์นักศึกษา ยันยังสอนหลักสูตรต่อเนื่องรองรับสายอาชีพ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9แห่ง เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนในตรงกับสากลว่าในส่วนของ มทร.9แห่ง มีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปแล้ว และเห็นว่าน่าจะต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่กำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียนช่วงกลางเดือน ส.ค.ถึงกลางเดือน ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดกลางเดือน ม.ค.ถึงกลางเดือนพ.ค.ทั้งนี้ อาจจะต้องเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปีการศึกษา 2557 และการเลื่อนเปิด-ปิดให้เป็นไปตามสากลก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเลื่อนหรือไม่นั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหากยังไม่เลื่อน ทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างน้อยนักเรียนที่จะเข้าปี 1 ก็จะมีเวลาในการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับตัว และการปรับพื้นฐานต่างๆ ที่จะต้องเรียน เป็นต้น

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร.9แห่งกล่างอีกว่า สำหรับการรับนักศึกษาของ มทร.ทั้ง9แห่งในปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่า มทร.อาจจะไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง โดยรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง(ปวส.)เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี เนื่องจากว่าขณะนี้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา(สอศ.)จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเองนั้น ขอยืนยันว่ามทร.ยังคงเปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง2ปีอยู่และแม้ว่าในอนาคตวิทยาลัยในสังกัด สอศ.จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีเอง แต่ มทร.ก็จะยังเปิดสอน จะได้เป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ที่เรียนสายอาชีพได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและคิดว่าปากมทร.ไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเลย ในขณะที่วิทยาลัยในสังกัดสอศ.ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรี เด็กกลุ่มนี้อาจเสียโอกาสที่จะเรียนต่อได้