วิศวกรรมธัญบุรีบินตรงค่ายจิตอาสาอาเซียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี 15 คน พร้อมอาจารย์อีก 4 คน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอาสาเพื่อชุมชน ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางคณะวิศวกรรมศาตร์ มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบาร์ยังกาลา (University of Bhayangkara,UBHARA) ประเทศอินโดนีเซีย ลงนามร่วมมือด้านวิชาการและด้านกิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน กิจกรรมด้านบุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรรวมถึงนักศึกษาทางด้านวิชาการ