เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ราชมงคลเปิด-ปิดเรียนตามสากล

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่งเปิดเผยความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล ว่าในส่วนของมทร.9 แห่งมีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปแล้ว และเห็นควรว่าน่าจะต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่กำหนดให้ภาคเรียนที่ 1 กำหนดให้เปิดภาคเรียนในช่วงกลางเดือน ส.ค.ถึงกลางเดือน ธ.ค. และภาคเรียนที่ 2 เปิดกลางเดือน ม.ค.ถึงกลางเดือน พ.ค. ทั้งนี้อาจจะต้องเริ่มดำเนินการพร้อมกันในปีการศึกษา 2557 และการเลื่อนเปิด-ปิดให้เป็นไปตามสากลก็เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ ส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเลื่อนหรือไม่นั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หากยังไม่เลื่อนทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างน้อยนักเรียนที่จะเข้าปี 1 ก็จะมีเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัว และการปรับพื้นฐาน

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มทร. 9 แห่ง กล่าวอีกว่า สำหรับการรับนักศึกษาของ มทร.ทั้ง 9 แห่งในปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่า มทร.อาจจะไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี 2 เนื่องจากว่าขณะนี้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเองนั้น ขอยืนยันว่า มทร.ยังคงเปิดสอนในหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีอยู่ และแม้ว่าในอนาคตทางวิทยาลัยในสังกัด สอศ.จะเปิดสอนทั้งนี้จะได้เป็นทางเลือกหนึ่งให้ผู้ที่เรียนสายอาชีพมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และคิดว่าหากมทร.ไม่เปิดสอนหลักสูตรต่อเนื่องเลย ในขณะที่วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ครอบคลุม เด็กกลุ่มนี้ก็อาจจะเสียโอกาสที่จะเรียนต่อได้